ETIKAI KÓDEX

Az etikai kódex célja, hogy minden érintettel ismertesse azokat az erkölcsi normákat, amelyeket a JMP Hotel Management Kft. működése során kiemelten fontosnak tart. Az értékrend közvetítésével meghatározza a számára elvárható etikus magatartást és a megfelelő cselekvési normákat. Alapelvárás, hogy a munkavállalók betartsák az emberi érintkezés alapvető udvariassági szabályait, valamint sem munkahelyükön, sem azon kívül nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amellyel árthatnak a cég jó hírének.

Hatálya kiterjed a JMP Hotel Management Kft. minden alkalmazottjára, szerződött munkatársaira és üzleti partnereire.

Törvényi megfelelőség
A JMP Hotel Management Kft. tevékenysége a törvényességen, átláthatóságon, függetlenségen és a szakmaiságon alapul. Alapkövetelmény valamennyi, a cég működésére vonatkozó jogszabály és törvényi előírás betartása.

Esélyegyenlősség, egyenlő bánásmód (hátrányos megkülönböztetés tilalma)
A cég valamennyi alkalmazottjától elvárja a személyes méltóság, magánélet és személyes jogok tiszteletben tartását. Nem tolerálja a megkülönböztetést semmilyen alapon, legyen az életkor, nem, szexuális beállítottság, faj, vallás vagy fogyatékosság. Tiltott az erőszak vagy az erőszakkal történő fenyegetés, illetve a fizikai bántalmazás. A munkavállalóknak tiszteletben kell tartaniuk egymás világnézetét, politikai meggyőződését.A JMP Hotel Management Kft. tiszteletben tartja a nemzetközileg kinyilvánított emberi jogok védelmét.

Egészség- és munkavédelem
A JMP Hotel Management Kft. biztonságos és egészséges munkakörül- ményeket biztosít dolgozói számára. A vezetőség rendszeresen ellenőrzi a munkakörülményeket, és ha szükséges, javító intézkedéseket tesz. A cég törekszik az egészségkárosodás megelőzésére, a környezeti ártalmak, és a környezetszennyezés minimalizálására. Működése során figyelembe veszi a tevékenységére vonatkozó technológiai és ökológiai irányelveket, az egészségügyi, a környezet-és munkavédelmi rendszabályokat.

Környezetvédelem
A JMP Hotel Management Kft. gondoskodik arról, hogy tevékenysége környezetre gyakorolt hatása megfelelő legyen, törekszik az energiával való takarékosságra, a hulladék csökkentésére, visszagyűjtésére és arra, hogy környezetkímélő eszközöket használjon. A keletkező melléktermékeket, hulladékokat a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Adatvédelem, titoktartás
A JMP Hotel Management Kft. kiemelkedő fontosságúnak tartja a partnerek és a munkatársak bizalmas adatainak biztonságos kezelését, az adatvédelmi előírások mindenkori szigorú betartását. Az üzleti partnerekre vonatkozó, a kétoldalú megállapodások során kapott információkat üzleti titokként kezeli, és biztosítja, hogy ilyen információk az ügyfél engedélye nélkül harmadik fél tudomására nem juthatnak.

Közösségi oldalak
A munkavállalóknak a közösségi oldalakon tilos bármilyen, a JMP Hotel Management Kft. érdekeit sértő, támadó kijelentést, közlést megjeleníteni.

Szakmai fejlődés
A cég vezetősége elkötelezett saját és alkalmazottai személyes fejlődése iránt. Követi a legújabb trendeket és folyamatosan törekszik új szakmai ismeretek megszerzésére és azok továbbítására dolgozói felé annak érdekében, hogy az új ismeretek mindinkább beépülhessenek a napi gyakorlatba.

Üzleti etikai szabályok
A JMP Hotel Management Kft.

  • csak olyan partnerekkel létesít, illetve tart fenn kapcsolatot, akik az üzleti tisztesség szabályai szerint működnek.
  • Tevékenysége során jóhiszeműen és becsületes módon jár el, az adott ország vonatkozó jogszabályait betartja, és csak a jogszabályok által megengedett eszközök használatával él.
  • Tanácsadói tevékenysége során ügyfeleinek csak olyan ajánlásokat tesz, amelyek legjobb tudása és a helyzet tárgyilagos megítélése szerint az ügyfeleik tartós érdekeit szolgálják.
  • Csak olyan feladatra vállalkozik, amelynek szakszerű és magas szintű elvégzéséhez megvan az alapvető felkészültsége.
  • Az elvállalt munkák vezetését és ellenőrzését olyan személyre bízza, aki az adott területen megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.

A cég és az ügyfél közötti kapcsolatot szerződés szabályozza, amely az elvégzendő feladat alapos ismeretére épül. A megbízás során a JMP Hotel Management Kft. szorosan együttműködik megbízójával, megállapodás szerinti gyakorisággal tájékoztatja őt a megbízás előrehaladásáról, melynek keretében beszámol minden olyan fontos körülményről, amely az adott feladat elvégzését jelentősen befolyásolhatja. A munka menetét folyamatosan dokumentálja, kérésre bemutatja megbízójának. A munka befejezését követően az anyag archiválásra kerül. A munka során és azt követően a JMP Hotel Management Kft. teljes titoktartást vállal a megbízójától bármilyen módon tudomására jutott információk tekintetében.

Versenytársakkal való kapcsolat
A JMP Hotel Management Kft. tiszteletben tartja az azonos szakmában, piacon és érdekeltségi körben működő partnereket, és mindent megtesz annak érdekében, hogy velük korrekt kapcsolatot tartson fenn.

etikai-kodex